Author = Shinnichi Orita
Number of Articles: 1
1. Usefulness of an Automatic Quantitative Method for Measuring Regional Cerebral Blood Flow Using 99mTc Ethyl Cysteinate Dimer Brain Uptake Ratio

Volume 3, Issue 2, Summer 2015, Pages 77-82

Rieko Nagaoka; Asato Ofuji; Kosuke Yamashita; Taeko Tomimatsu; Shinnichi Orita; Akihiro Takaki; Yoshikazu Uchiyama; Shigeki Ito