Main Subjects = Instrumentation
Simplified Dynamic Phantom for Pediatric Renography: A Description of Instrument and Its Performance

Volume 7, Issue 1, January 2019, Pages 38-48

10.22038/aojnmb.2018.11803

Takashi Kamiya; Tadashi Watabe; Koichi Fujino; Romanov Victor; Yoshiki Kawamura; Kayako Isohashi; Keiko Matsunaga; Mitsuaki Tatsumi; Hiroki Kato; Eku Shimosegawa; Jun Hatazawa