Author = Yoichi Nakazato
Diagnostic Performance and Safety of Positron Emission Tomography Using 18F-Fluciclovine in Patients with Clinically Suspected High- or Low-grade Gliomas: A Multicenter Phase IIb Trial

Volume 5, Issue 1, January 2017, Pages 10-21

10.22038/aojnmb.2016.7869

Toshihiko Wakabayashi; Toshihiko Iuchi; Naohiro Tsuyuguchi; Ryo Nishikawa; Yoshiki Arakawa; Takashi Sasayama; Keisuke Miyake; Tadashi Nariai; Yoshitaka Narita; Naoya Hashimoto; Osamu Okuda; Hiroshi Matsuda; Kazuo Kubota; Kimiteru Ito; Yoichi Nakazato; Kan Kubomura